O spoločnosti

Uznesením vlády SR č. 1027/2006 zo dňa 6. decembra 2006 bola založená spoločnosť MH Invest, s.r.o., ktorá sa stala dňa 13. decembra 2006 uznesením vlády SR č. 1070/2006 dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR. Jediným a úplným vlastníkom spoločnosti je MHSR. MH Invest, s.r.o. bola vytvorená ako spoločnosť pre stavebnú a inžiniersku činnosť spätú s výstavbou priemyselných zón za účelom podpory, rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov Slovenska, k napomáhaniu zlepšenia podnikateľského prostredia a zvyšovaniu zamestnanosti.

Metodickým pokynom Ministerstva hospodárstva SR č. 5/2007 zo dňa 8. novembra 2007, v znení neskorších úprav, bola spoločnosť poverená realizáciou a dohľadom nad výstavbou priemyselných zón pre vyššie územné celky, mestá a obce, ktorým bola pridelená dotácia na regionálny rozvoj vo výške viac ako 1,327 mil. Eur. Účelom je zaviesť jednotné štandardy a metódy postupov pri nakladaní s verejnými zdrojmi, predísť a zabrániť prípadnému neefektívnemu a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi, ako aj uľahčiť kontrolovateľnosť hospodárnosti sústredením vybraných činností do pôsobnosti spoločnosti MH Invest, s.r.o. Minister hospodárstva SR poveril mandátom zo dňa 27. 9. 2012 štatutárov spoločnosti MH Invest, s.r.o. kontrolou vybudovaných priemyselných parkov a zón, ktorým bola poskytnutá dotácia z MHSR a Nenávratných finančných prostriedkov EÚ.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • monitorovanie a fyzické ohliadky existujúcich priemyselných zón a parkov na území SR
  • stavebná, inžinierska a poradenská činnosť pre samosprávy
  • pomoc pri obsadzovaní priemyselných parkov
  • poskytovanie prvotných,  základných informácií investorom o pripravenosti vybudovaných priemyselných zón a parkov 
  • pomoc a poradenstvo pri realizácií investičných projektov
  • zjednodušenie komunikácie medzi štátom, podnikateľským prostredím a EÚ
  • vyhľadávanie podnikateľských nehnuteľností v jednotlivých regiónoch
  • správa databázy podnikateľských nehnuteľností