Priemyselný park Nitra Mlynárce – II. a IV. etapa napojenia na R1A

 Vybudovanie privádzača z R1A do priemyselného parku Nitra Mlynárce, pozostávajúceho z mosta ponad rýchlostnú cestu, ciest, chodníkov a kruhových objazdov

Termín výstavby: 03/2016 - 03/2017 

Zabezpečované činnosti:

  • Vypracovanie projektu a inžinierska činnosť pre získanie stavebného povolenia
  • Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
  • Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác
  • Činnosť technického dozoru investora
  • Inžinierska činnosť pre kolaudačné konania
  • Uvedenie stavby do užívania