Priemyselná zóna Nitra - Sever - napojenie na R1

 

Termín realizácie: 2014

Zabezpečovaná činnosť:

Verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stupeň DÚR a DSP na I. etapu napojenie PZ Nitra – Mlynárce na R1A.

Verejné obstaranie zhotoviteľa diela – stavebné práce.

Činnosť autorského dozoru investora stavby.

Činnosť stavebného dozoru investora stavby.

Inžinierska činnosť a vykonávanie kontroly počas realizácie stavby do riadneho odovzdania diela bez vád a nedorobkov objednávateľovi.