PRIEMYSELNÁ ZÓNA Trenčín

Termín realizácie projektu:
2011

Zabezpečovaná činnosť:
Inžinierska činnosť pre územné konanie.
Verejné obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie, geodetických prác, majetkoprávneho vysporiadania.
Inžinierska činnosť pre stavebné konanie.
Verejné obstaranie zhotoviteľa stavebných prác.
Činnosť technického dozoru investora stavby.
Inžinierska činnosť pre kolaudačné konania.